RODO

 

Kancelaria OKW

“OLCZAK – KLIMEK, VAN DER KROFT, WĘGIEŁEK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH” SPÓŁKA PARTNERSKA, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 19, 00-549, KRS 0000351568, NIP 7010226152 (dalej „Spółka” lub „Kancelaria OKW”) niniejszym, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, posiadanych w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego:

Administrator danych osobowychAdministratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych na potrzeby świadczenia usług doradztwa prawnego , jest Kancelaria OKW z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000351568, nr NIP 7010226152, REGON 142307688.

 

The Data ControllerThe Data Controller of your personal data, obtained for the purposes of providing legal advisory services, is Kancelaria OKW with its registered office in Warsaw, ul. Piękna 19, registered with the Register of the Entrepreneurs in the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000351568, Tax Identification Number 7010226152, REGON 142307688.

 

Dane kontaktowe administratoraZ Administratorem można się kontaktować:

 • Telefonicznie pod numerem: 0048 22 481 60 80
 • Pod adresem  mailowym:  biuro@okw-kancelaria.pl
 • Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby Spółki.
Data Controller’s contact detailsYou can contact the Data Controller:

 • By phone at: 0048 22 481 60 80
 • At the e-mail address: biuro@okw-kancelaria.pl
 • By writing, sending correspondence to the address of the registered office of the Company.
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy SpółkiPaństwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Świadczenia usług doradztwa prawnego;
 • Ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową/świadczonymi usługami doradztwa prawnego.

Podstawa prawna przetwarzania:

 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 tj. ze zm.) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności w ramach udzielanej pomocy prawnej;

·         Niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy, w tym przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności, wykazania spełnienia  przez  Spółkę  obowiązków  wynikających  z przepisów prawa;

·         Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Purposes of data processing, legal basis and legitimate interests pursued by the CompanyYour personal data are processed for the following purposes:

 • Providing legal advisory services;

·         Establishment, exercise of legal claims or defending against claims related to your contract/provided legal advisory services.

 

Legal basis of the processing:

 • Personal data will be processed in order to fulfill the statutory obligation resulting from the Act of 6 July 1982 on legal advisers (i.e. in the Journal of Laws of 2017, item 1870, as amended) and other legal acts related to undertaking activities in the provision of the legal service;

·         Necessity of the personal data processing for the performance of a contract, including data storage for archival purposes and ensuring accountability, proving that the Company fulfills its obligations arising from the legal provisions;

·         Necessity of the personal data processing for the implementing of the legitimate interest of the Data Controller; A legitimate interest of the Data Controller is the ability to claim.

Odbiorcy danychPaństwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. sądom i organom państwowym).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług, biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Recipients of dataYour personal data may be made available to entities and bodies to which the Data Controller is obliged or authorized to disclose your personal data on the basis of generally applicable laws (including courts and state authorities).

In addition, your personal data may be transferred to entities that process personal data at the request of the Data Controller, including service providers, business information offices, data processors for debt collection – these entities process data on the basis of an agreement with the Data Controller and only in accordance with his instructions.

Okres przechowywania danychPaństwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, a zwłaszcza obowiązku przechowywania danych pozyskanych w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów , praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

The period of data storageYour personal data will be stored until the claims for the contract/service are limited or until the obligation to store data resulting from legal provisions expires, in particular the obligation to keep accounting documents regarding the contract, in particular the obligation to store data obtained for the purpose of financial security measures.

Personal data will be stored for the period necessary to terminate civil claims.

If we process personal data based on the Data Controller’s legitimate interest, personal data will not be processed for a particular purpose if you object to such processing, unless we demonstrate important legitimate grounds for processing, overriding your interests, rights and freedoms or grounds to establish, investigate or defend against claims.

Przysługujące  prawaMają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych  praw  należy  skontaktować się ze Spółką.  Dane kontaktowe  wskazane są  powyżej.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego  się ochroną danych osobowych.

Rights of Interested PartyYou have the right to access your personal data, correct them (correct, supplement), limit their processing or removal.

In order to exercise the above rights, please contact the Company. Contact details are indicated above.

To the extent that your personal data are processed in order to perform the contract / provision of services or processed on the basis of your consent – you also have the right to transfer your personal data. In this case, you will receive from us your personal data in a structured, commonly used format, readable by machine. If you have agreed to any activities related to the processing of your personal data you may withdraw your consent at any time.

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data.

Prawo do sprzeciwuMają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy  ich  przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście.

Po  otrzymaniu  sprzeciwu  przestaniemy  przetwarzać  Państwa dane w celu lub celach, co do  których  wyrazili  Państwo sprzeciw,  chyba że  wykażemy  istnienie  ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa  interesów,  praw  i  wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

The right to objectYou have the right to object to the processing of your personal data when processing is based on a legitimate interest or for statistical purposes, and the opposition is justified by your particular situation.

After the receipt of the objection, we will no longer process your data for the purpose or purposes of which you have expressed objection, unless we demonstrate important legitimate grounds for processing that override your interests, rights and freedoms or grounds to establish an investigation or defend your claims.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W  przypadku  zaistnienia  konieczności przekazania  danych poza EOG, dane będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Transfer of personal data outside the European Economic AreaYour personal data will not be transferred outside the European Economic Area. If it is necessary to transfer data outside the EEA, the data will be transferred on the basis of appropriate legal safeguards, which are standard clauses of personal data protection, approved by the European Commission.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodaniaPodanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji usług zleconego doradztwa prawnego.
Information about the requirement or voluntary data submission and the consequences of failure to provide such dataProviding personal data was voluntary however necessary to conclude and performance of the legal advisory.
Uwaga Wszelkie Państwa prawa, opisane powyżej, mogą być ograniczone obowiązkami i interesami Administratora, wynikającymi z  powszechnie obowiązujących przepisów, chroniących interesy prawne o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, dotyczących ochrony danych osobowych.
Additional noteAll of your rights described above may be limited by the duties and interests of the Data Controller, resulting from the provisions of the generally applicable regulations protecting legal interest of an imperative nature, that override your interests, referring to the protection of the personal data.